Terms

Algemeen

De Website van GraduFair is het eigendom van GraduFair.

Onder GraduFair wordt verstaan: GRADUFAIR BVBA-S, met maatschappelijke zetel te Van Cortbeemdelei 132, 2100 Deurne en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0678.905.275 (hierna “GraduFair”). Bij verdere vragen omtrent de Website of deze Algemene Voorwaarden kan u ons steeds contacteren op info@gradufair.be.

In deze verklaring wordt uitgelegd hoe GraduFair de persoonlijke gegevens verwerkt en gebruikt die wij verzamelen over de gebruikers van deze website voor processen met betrekking tot onze werking en activiteiten.

Het gebruik van de website www.gradufair.be is onderworpen aan de algemene gebruiksvoorwaarden die hieronder worden uiteengezet. Alle gebruikers moeten deze gelezen en geaccepteerd hebben.

GraduFAir behoudt zich het recht voor om te allen tijde, met of zonder reden, (i) deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, (ii) de Website te wijzigen of een bepaalde functie, tijdelijk of definitief, te verwijderen van de Website zonder enige aansprakelijkheid ten aanzien van de Gebruiker of een derde partij.

Wanneer wijzigingen worden aangebracht in deze verklaring, zullen wij de bijgewerkte versie publiceren op onze website. Wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden zijn onmiddellijk van kracht vanaf het moment dat deze wijzigingen beschikbaar zijn op onze Website. Door verder gebruik te maken van de Website of uw Account aanvaardt u de wijzigingen aangebracht aan de Algemene Voorwaarden.

De controller voor uw persoonlijke informatie is GraduFair. De persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming in het kader van onze samenleving is Amine Safar, IT-directeur van GraduFair, die kan worden gecontacteerd op info@gradufair.be.

Privacy

GraduFair verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de Gebruiker te verwerken overeenkomstig haar Privacy Policy die op de Website terug te vinden is.

GraduFair kan uw persoonsgegevens, die door u verleend zijn of door GraduFair verzameld zijn, delen met Werkgevers in overeenstemming met de Privacy Policy, om het mogelijk te maken Gebruikers en Werkgevers samen te brengen en de Werkgevers in de mogelijkheid te stellen om contact op te nemen met de Gebruikers indien bepaalde professionele vaardigheden overeenstemmen met de openstaande vacature. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met bepaalde organisaties overzee. In dergelijke gevallen vragen we om uw expliciete toestemming voor het doorgeven van deze informatie.

We kunnen ook onderworpen worden aan een wettelijke eis (met of zonder uw toestemming) tot uw persoonlijke informatie delen met een overheidsinstelling (zoals de diensten van de politie of veiligheid of andere wettelijke autoriteiten met onderzoeksbevoegdheden) onder bijzondere omstandigheden ( bijvoorbeeld met betrekking tot belastingen, criminaliteit of gezondheid en veiligheid). Waar haalbaar en passend, zullen wij u op voorhand op de hoogte houden van onze bedoeling om dergelijke informatie te delen.

U hebt het recht op toegang tot de persoonlijke informatie die wij over u hebben. U hebt ook het recht om te vragen ons te verbeteren betreffende eventuele onjuiste persoonlijke informatie over u, het verwijderen van persoonlijke gegevens, bezitten of anderszins het beperken van onze verwerking, of bezwaar te maken tegen de verwerking of communicatie ervan, of te ontvangen van een elektronische kopie van de persoonlijke de gegevens die u aan ons verstrekt.

Deze Privacy Policy maakt onverkort deel uit van deze Algemene Voorwaarden.

Hebt u vragen of opmerkingen over hoe uw persoonlijke informatie wordt gebruikt, neem contact op met ons via de bovenstaande gegevens

Beperking van Aansprakelijkheid

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of mededeling worden aangepast, gewijzigd of aangevuld. www.gradufair.be staat niet in voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking van de site, tijdelijke onbeschikbaarheid van de site of enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou voortvloeien uit de toegang tot de site en het gebruik ervan.

www.gradufair.be kan hyperlinks bevatten naar websites of webpagina's van derden of daar onrechtstreeks naar verwijzen. De aanwezigheid van links naar deze sites of webpagina's impliceert geenszins een impliciete goedkeuring van de inhoud van deze sites of pagina's. www.gradufair.be verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken van deze websites of webpagina's, noch voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik ervan.

De gebruiker is niet bevoegd om informatie, software, producten of diensten verkregen van deze site te wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, uitzenden, uitvoeren, reproduceren, publiceren, licentiëren, overdragen of verkopen, noch om werken te creëren die zijn afgeleid van de bovengenoemde elementen.

Gebruikers mogen www.gradufair.be alleen gebruiken als ze GraduFair garanderen dat ze het niet zullen gebruiken voor doeleinden die illegaal zijn of verboden door de wet of door wettelijke en contractuele mededelingen. www.gradufair.be behoudt zich het recht voor om publicaties te weigeren (of in te trekken) om welke reden dan ook, zonder rechtvaardiging.

Intellectuele eigendomsrechten

GraduFair, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkenrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder mede begrepen software, audio, video, tekst, logo’s en foto’s. Behoudens persoonlijk, niet commercieel, gebruik is het niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GraduFair of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Het is niet toegestaan om de informatie en/of vormgeving te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerkenDiversity is the art of thinking independently together.

GraduFair S-BVBA
Van Cortbeemdelei 132
2100 Antwerpen

Meelfabrieksplein 10
1080 Brussel

info@gradufair.be

+32 487 358 991